Empowering Your Brand in the Digital Age

Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"HUS Digital Solutions": HUS Digital Solutions, gevestigd te Willemstraat 35, 3314ZZ Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80320147. "Klant": de natuurlijke of rechtspersoon met wie HUS Digital Solutions een overeenkomst aangaat of aan wie HUS Digital Solutions een offerte uitbrengt. "Diensten": de diensten aangeboden door HUS Digital Solutions, waaronder maar niet beperkt tot webontwikkeling, grafisch ontwerp, SEO, videoproductie en NFC-kaarten. "Website": de website van HUS Digital Solutions, te vinden op https://www.hus-digitalsolutions.com/.

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten door HUS Digital Solutions, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van HUS Digital Solutions zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Een overeenkomst tussen HUS Digital Solutions en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een offerte van HUS Digital Solutions aanvaardt.

 1. Tarieven en Betaling

4.1. De tarieven voor de diensten van HUS Digital Solutions worden vermeld op de website, tenzij anders overeengekomen voor op maat gemaakte diensten.

4.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4.3. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

4.4. Indien de klant in gebreke blijft met betaling, is HUS Digital Solutions gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

 1. Intellectueel Eigendom

5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door HUS Digital Solutions geleverde diensten blijven eigendom van HUS Digital Solutions, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. De klant mag de door HUS Digital Solutions geleverde diensten niet kopiëren, reproduceren, wijzigen of verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van HUS Digital Solutions.

 1. Vertrouwelijkheid

6.1. Partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen, geheimhouden en slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

6.2. HUS Digital Solutions zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de klantinformatie te waarborgen.

 1. Aansprakelijkheid

7.1. HUS Digital Solutions is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde diensten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van HUS Digital Solutions.

7.2. De aansprakelijkheid van HUS Digital Solutions is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

 1. Garanties

8.1. HUS Digital Solutions geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, prestaties of functionaliteit van de geleverde diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2. Eventuele garanties die door HUS Digital Solutions worden gegeven, worden uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst.

 1. Geschillenbeslechting

9.1. Op alle overeenkomsten tussen HUS Digital Solutions en de klant is Nederlands recht van toepassing. 9.2. Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.

 1. Wijzigingen en Beëindiging

10.1. HUS Digital Solutions behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten en op bestaande overeenkomsten na schriftelijke kennisgeving aan de klant.

10.2. Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

 1. Betalingsopties bij Offerte

11.1. Bij het uitbrengen van een offerte heeft de klant de keuze om ofwel achteraf te betalen na levering van de diensten, of om de helft van het totale bedrag vooraf te betalen en de andere helft na de levering. Deze keuze ligt bij HUS Digital Solutions en niet bij de klant.

 1. Onderhoudscontracten

12.1. Onderhoudscontracten worden afgesloten voor een periode van 1 of meerdere jaren. Bij beëindiging van het contract wordt het volledige bedrag voor de resterende periode van het contract verwacht. Het onderhoud stopt na de einddatum van het contract, dus de klant heeft bij beëindiging nog recht op onderhoud tot de afloopdatum.

 1. Aansprakelijkheid bij Opstellen van Algemene Voorwaarden of Cookiebeleid

13.1. HUS Digital Solutions is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgen voortvloeiend uit het opstellen van algemene voorwaarden of cookiebeleid bij klanten.

 1. Niet-Aansprakelijkheid voor Externe Oorzaken

14.1. HUS Digital Solutions is niet aansprakelijk voor eventuele shutdowns veroorzaakt door o.a. derden, overheden, DDOS-aanvallen of hackeraanvallen.

 1. Recht tot Offline Halen van de Website

15.1. HUS behoudt het recht om de website offline te halen bij uitblijven van betaling door de klant

16 Verzending van Producten

16.1. Bij verzending van producten door HUS Digital Solutions is er geen aansprakelijkheid voor eventueel verlies of schade tijdens het transport.

17. Annulering van Bestellingen voor Bedrukte Producten

17.1. Bij producten die moeten worden bedrukt, zoals werkkleding of speciaal bestelde items voor een specifieke klant, is annulering niet mogelijk. HUS Digital Solutions verwacht volledige betaling voor deze bestellingen.

18. Beperkingen en Aanpassingen bij Websiteontwikkeling

18.1. Na het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

18.2. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. HUS Digital Solutions behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

18.3. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die HUS Digital Solutions nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te tellen van HUS Digital Solutions en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt HUS Digital Solutions haar werkzaam heden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

18.4. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan HUS Digital Solutions is eigendom van opdrachtgever. HUS Digital Solutions is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknaam en. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/ haar website en HUS Digital Solutions kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

18.5. Voor websites draagt HUS Digital Solutions de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Google Chrome, Firefox en Microsoft Internet Explorer), maar HUS Digital Solutions is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. HUS Digital Solutions garandeert op generlei wijze dat het door HUS Digital Solutions gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

18.6. Tenzij anders overeengekomen, komen alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de opdracht - waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht - toe aan de opdrachtgever. Indien een dergelijk recht alleen kan worden verkregen door een depot of registratie, is alleen HUS Digital Solutions hiertoe bevoegd.

18.7. Tenzij het werk hier niet geschikt voor is, heeft HUS Digital Solutions te allen tijde het recht om zijn/haar naam op of bij het werk te vermelden of te verwijderen, en is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder voorafgaande toestemming openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder vermelding van de naam van HUS Digital Solutions.

18.8. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door HUS Digital Solutions gecreëerde werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen en andere materialen eigendom van HUS Digital Solutions, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

18.9. Na voltooiing van de opdracht zijn noch de opdrachtgever noch HUS Digital Solutions verplicht om materialen en gegevens te bewaren.

18.10. Na volledige betaling van de overeengekomen prijs draagt HUS Digital Solutions het gebruiksrecht van het design en de website over aan de opdrachtgever. De bronbestanden van het design en de broncode waarin het design is vertaald naar HTML/CSS worden eigendom van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

18.11. Geleverde websites worden altijd voorzien van een footer waarin HUS Digital Solutions wordt genoemd als de bouwer van de website. Indien de opdrachtgever deze footer verwijderd wil hebben, is de opdrachtgever een bedrag van €200 verschuldigd aan HUS Digital Solutions.

18.12. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen zoals overeengekomen in de overeenkomst met HUS Digital Solutions, verkrijgt hij een exclusieve licentie voor het gebruik van het ontwerp. Deze licentie omvat het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging volgens de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Indien er geen afspraken zijn gemaakt over de bestemming, blijft de licentie beperkt tot het gebruik van het ontwerp waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens moeten voor het sluiten van de overeenkomst aan HUS Digital Solutions kenbaar zijn gemaakt.

18.13. De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van HUS Digital Solutions niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan overeengekomen. In geval van niet-overeengekomen ruimer gebruik, inclusief wijziging, verminking of aantasting van het ontwerp, heeft HUS Digital Solutions recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, tenzij een vergoeding in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk.

18.14. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever van ondergeschikt belang is.

b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

18.15. HUS Digital Solutions heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

18.16. In geval van overmacht heeft HUS Digital Solutions het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst nodig is en zonder dat HUS Digital Solutions verplicht is tot schadeloosstelling.

18.17. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen wordt elke vreemde oorzaak verstaan die niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden verwacht.

18.18. HUS Digital Solutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hosting provider, domeinnaam registrant of anderen waarop HUS Digital Solutions geen invloed kan uitoefenen.

18.19 Er zijn maximaal 3 verbeter rondes tijdens het proces van het maken van een website. Na deze 3 rondes moet de website afgeleverd worden en verwacht HUS Digital Solutions betaling, tenzij anders is overeengekomen.